ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΜΙΕΕΚ)
Ακαδημαϊκο Ετος 2018-2019
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ/ΡΙΑΣ
Επίθετο:*   'Ονομα:*  
Πατρώνυμο:*   Οικογενειακή Κατάσταση:*
Ημερ. Γεννήσεως (dd/mm/yy):*
 
Αριθμός Τέκνων:
 
Ιθαγένεια:*   Φύλο:*
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας:*   Αρ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
 
Διεύθυνση Αλληλογραφίας:*   Τ.Κ.:*
 
Δήμος/Κοινότητα:*   Επαρχία:*
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:*    
Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email):*  
Ολοκλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων:
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιλέξτε ειδικότητα:*
3. ΣΠΟΥΔΕΣ (Μέση Εκπαίδευση)
Κάτοχος Απολυτηρίου:*   Γενικός βαθμός απολυτηρίου:*
 
 
 
 
4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Δηλώστε τα συμπληρωμένα έτη εμπειρίας σε τομέα συναφή με τον κλάδο σπουδών στα ΜΙΕΕΚ:
 
Επαγγελματική εμπειρία (περιγραφή):
Σημ.: Να μην ξεπερνά τους
255 χαρακτήρες
 
5. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιλέξτε καθεστώς :
6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Ορφανός/η (μέχρι 25 ετών)
Τέκνο ανγοουμένου/πεσόντος αναπήρου πολέμου/εγκλωβισμένου
Άτομο με σοβαρή ασθένεια (Βλ. Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης)
Λήπτης ή τέκνο λήπτη (μέχρι 25 ετών) βοηθήματος ή Δικαιούχου του ΕΕΕ (Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος) από το Γραφείο Ευημερίας
Γονέας ή τέκνο (μέχρι 25 ετών) πολύτεκνης ή μονογονικής οικογένειας
7. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τεχνική Σχολή όπου θα παραδώσω την αίτησή μου: *
Υπεύθυνη Δήλωση
Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι:
 • Έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
  συγκατατίθεμαι όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμπεριλάβει στα αναγκαία για τους σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας
  αρχεία με τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνω στο παρόν έντυπο. Επίσης αποδέχομαι τη συμπερίληψη
  του αριθμού ταυτότητάς μου, την αναλυτική και συνολική μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξής μου στην έντυπη ή/ και ηλεκτρονική
  ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 • Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και αληθείς. Σε περίπτωση εσκεμμένης ανακρίβειας, η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός μου θα
  απορριφθεί.
 • Έχω μελετήσει προσεκτικά και έχω κατανοήσει όλους τους όρους της παρούσας αίτησης τους οποίους αποδέχομαι.
Αποδέχομαι τους όρους: *
Σημείωση: Όλα τα *υποδηλώνουν υποχρεωτικά πεδία.
     
Αποστολη
Ακυρωση