ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» (ΕΟΣ ΔΕ08/18) - ΕΝΤΥΠΟ 1
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επίθετο: *   Όνομα:*  
Ηλ. Διεύθυνση (email):*   Ταυτότητα:*  
Διεύθυνση:*   Τ.Κ.:*  
Επαρχία:* Δήμος/Κοινότητα:*  
Τηλ. Επικοινωνίας:*   Άλλο τηλέφωνο:  
Α.Κ.Α.:*   Ημερ. Γεννήσεως (dd/mm/yy):*
 
Αρ. Κατάταξης ΕΕΥ:*  
ΜΕΡΟΣ B - ΒΑΣΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:*
   
   
   
   
   
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΜΟΥ, ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ:*
ΜΕΡΟΣ Γ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Συνολική διδακτική εμπειρία σε ΕΟΣ (σε σχολικές χρονιές):
Σχ. Χρονιές:
 
Συνολικά έτη αναγνωρισμένης από την ΕΕΥ υπηρεσίας στη Δημόσια/Ιδιωτική Εκπαίδευση:
Σχ. Χρονιές:
 
Συνολικά έτη διδασκαλίας σε παιδιά ηλικίας Δημοτικής Εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία)/Ιδιωτικές Σχολές ΜΗ αναγνωρισμένης από την ΕΕΥ:
Σχ. Χρονιές:
 
ΜΕΡΟΣ Δ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Παρακολούθηση Σεμιναρίων/Συνεδρίων/Ημερίδων:
Συνολικός αριθμός Σεμιναρίων/Συνεδρίων/Ημερίδων που έχουν άμεση σχέση με τη Διδασκαλία σε παιδιά
ηλικίας Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Ειδικό Θέμα ή σε Παιδαγωγικά Θέματα, τα πέντε τελευταία χρόνια:
ΜΕΡΟΣ Ε - ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σχολείο 1:*
Σχολείο 2:*
Σχολείο 3:
Σχολείο 4:
Σχολείο 5:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:*
  • Έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)
  Νόμου Αρ. 138(Ι)/2001 και συγκατατίθεμαι, σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Νόμου αυτού, όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  συμπεριλάβει στα αναγκαία για τους σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, αρχεία με τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, που
  περιλαμβάνω στο παρόν έντυπο. Επίσης αποδέχομαι τη χρήση του αριθμού ταυτότητάς μου, την αναλυτική και συνολική μοριοδότηση
  και τη σειρά κατάταξής μου στην έντυπη ή/και ηλεκτρονική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  • Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και αληθείς. Σε περίπτωση εσκεμμένης ανακρίβειας, η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός μου θα
  απορριφθεί. Σε περίπτωση όπου υπογράψω σύμβαση και μετά διαπιστωθεί εσκεμμένη ανακρίβεια, τότε θα διακοπεί άμεσα το
  συμβόλαιο μου και δεν θα μπορώ να διεκδικήσω τα δεδουλευμένα μου.
  • Έχω μελετήσει προσεκτικά και έχω κατανοήσει όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και τους οποίους αποδέχομαι.
Σημείωση: Όλα τα * υποδηλώνουν υποχρεωτικά πεδία.
   
    
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΑΚΥΡΩΣΗ