ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ,
ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
«ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» (ΠΟΣ: ΠΟΔ/ΠΟΕΕ/ΠΟΝ - ΔΕ07/18)
ΕΝΤΥΠΟ 1: Να συμπληρωθεί από Αδιόριστους Εκπαιδευτικούς
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Επίθετο: *   Όνομα:*  
Ηλ. Διεύθυνση (email):*   Ταυτότητα:*  
Διεύθυνση:*   Τ.Κ.:*  
Επαρχία:* Δήμος/Κοινότητα:*  
Τηλ. Επικοινωνίας:*   Άλλο τηλέφωνο:  
Α.Κ.Α.:*   Ημερ. Γεννήσεως (dd/mm/yyyy):*
 
ΜΕΡΟΣ B - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τομέας Εκπαίδευσης:*
Αρ. στον Κατάλογο Διοριστέων της ΕΕΥ:  
ΜΕΡΟΣ Γ - ΒΑΣΙΚΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επιλογή Πρώτου (Βασικού) Πτυχίου:*
Τίτλος Πρώτου (Βασικού) Πτυχίου:*  
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα/Οργανισμός:*  
Βαθμός Πρώτου (Βασικού) Πτυχίου:*
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Επιλογή Mεταπτυχιακών Προσόντων:
Τίτλος Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού:  
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα / Οργανισμός:  
ΜΕΡΟΣ Δ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Συνολική διδακτική εμπειρία σε ΠΟΣ (σε σχολικές χρονιές):
Σχ. Χρονιές:
 
Συνολικά έτη αναγνωρισμένης από την ΕΕΥ υπηρεσίας στη Δημόσια/Ιδιωτική
Εκπαίδευση, σε παιδιά ηλικίας Δημοτικής ή/και Προδημοτικής Εκπαίδευσης:
Σχ. Χρονιές:
 
Συνολικά έτη διδασκαλίας σε παιδιά ηλικίας Δημοτικής ή και/Προδημοτικής Εκπαίδευσης
σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Δημοτικής ,
Ειδικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης), ΜΗ δηλωμένα στην ΕΕΥ:
Σχ. Χρονιές:
 
ΜΕΡΟΣ Ε - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Παρακολούθηση Σεμιναρίων/Συνεδρίων/Ημερίδων:
(α) Σεμινάρια/Συνέδρια/Ημερίδες που έχουν άμεση σχέση με τη Διδασκαλία σε Ολοήμερο Σχολείο τα τρία τελευταία χρόνια:
(β) Συνολικός αριθμός Σεμιναρίων/Συνεδρίων/Ημερίδων που έχουν άμεση σχέση με τη διδασκαλία
παιδιών Δημοτικής, Προδημοτικής, Ειδικής Εκπαίδευσης ή την Εκπαίδευση γενικά τα τρία τελευταία χρόνια:
ΜΕΡΟΣ ΣΤ - ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ
Τομέας Προτίμησης:*
Επαρχία Τοποθέτησης:*
Σχολείο 1:*
Σχολείο 2:
Σχολείο 3:
Σχολείο 4:
Σχολείο 5:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:*
  • Έχω ενημερωθεί για τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου)
  Νόμου Αρ. 138(Ι)/2001 και συγκατατίθεμαι, σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του Νόμου αυτού, όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
  συμπεριλάβει στα αναγκαία για τους σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας, αρχεία με τα ατομικά μου στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, που
  περιλαμβάνω στο παρόν έντυπο. Επίσης αποδέχομαι τη χρήση του αριθμού ταυτότητάς μου, την αναλυτική και συνολική μοριοδότηση
  και τη σειρά κατάταξής μου στην έντυπη ή/και ηλεκτρονική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
  • Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και αληθείς. Σε περίπτωση εσκεμμένης ανακρίβειας, η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντός μου θα
  απορριφθεί. Σε περίπτωση όπου υπογράψω σύμβαση και μετά διαπιστωθεί εσκεμμένη ανακρίβεια, τότε θα διακοπεί άμεσα το
  συμβόλαιο μου και δεν θα μπορώ να διεκδικήσω τα δεδουλευμένα μου.
  • Έχω μελετήσει προσεκτικά και έχω κατανοήσει όλους τους όρους του παρόντος διαγωνισμού και τους οποίους αποδέχομαι.
Σημείωση: Όλα τα * υποδηλώνουν υποχρεωτικά πεδία.
   
    
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΑΚΥΡΩΣΗ